BookieTM
BOOKIE består numera endast av en tröjman, BOOKIETM. BOOKIETM väljs på Sektionsmöte 4 och ansvarar ensamt för BOOKIE:s totala verksamhet och lämnar in verksamhetsberättelse. BOOKIETM:s verksamhet äro anskaffning och försäljning av tygmärken, klistermärken, tröjor, jackor, t-shirts, m.m. samt försäljning av sångböcker. BOOKIETM skall planera att omsätta alla inköp på ett till max två år. BOOKIETM har en egen budget.

Christer Björkman
Christer Björkman ordnar Flygsektionens Inrikes Sångartäflan under våren senast innan ESCsamma år och väljs på sektionsmöte 4 innan sin mandatperiod. Om det blir aktuellt för Flygsektionen att medverka i THS Sångartäflan är Christer Björkman ansvarig att vägleda Flygs bidrag samma år han/hon sitter på sin post. Christer Björkman har funktionärstatus.

Fader Fourier
Fader Fourier skall värna om sektionens historia och gräva i densamma. Hen skall dokumentera viktiga händelser i både nu- och dåtid på bästa möjliga sätt. Detta görs lämpligen i sektionens tidning Flygbladet (se detta uppslagsord). Fader Fourier bör vara en äldre Osqarulda som har stor erfarenhet från sektionen. Fader Fouriers arbete samlas i praxis under ”Rövarhistorier”.

Fanbärare
Ansvarar för att sektionens A-fanor bärs på officiella högtider enligt direktiv från Övermarskalken på SSCO. Med A-fanor menas de fanor som förvaras på Kåren och som sektionen av tradition och hävd anses bör bäras. Är enligt tradition fjolårets Sektionsordförande och väljs under Sektionsmöte 4.
Har till sin hjälp en Vice Fanbärare samt Vapendragare (se dessa ord).

Fanjunkare
Fanjunkaren bär unionsfanan vid salutskjutningen klockan 2400 den 17:e maj och 17 november, då Skytteledaren skjuter salut. Fanjunkaren skall dessutom vara Skytteledaren behjälplig vid planeringen och förberedelserna inför sagda evenemang. På samma sätt som avgående Sektionsordförande tillträder posten som Fanbärare, bör avgående Skytteledare tillträda som Fanjunkare.

Fälgkorset och Domkraften
Väljs tillsammans med Bilmekanikern och är hjälpredor till denna under Pit Stop Pub samt Petit Prix.

Hovphotograf
Hovphotos största sysselsättning är att fotografiskt dokumentera Flygsektionens förehavanden. Delar av denna dokumentation används av Flygbladet, och även av Ordföranden på nØllegasquen. Hovphoto ansvarar för att det alltid finns någon som dokumenterar sektionens alla förehavanden såsom gasquer, resor, tävlingar, möten och dylikt. Hovphotografen skall även ta hand om Sektionens fotoarkiv som finns på sektionens webbplats. Vidare skall Hovphotograftillse att en funktionärstavla på sektionens webbplats med foton på sektionens funktionärer läggs upp. Detta skall ske senast första läsdagen efter dennes verksamhetsår.

IdrottsLedare på T
T-sil är ordförande i Flygsektionens idrottsnämnd och som sådan sektionens representant i THS idrottsråd. Idrottsledaren skall genom Idrottsnämnden (se detta ord) organisera Flygsektionens idrottsverksamhet såsom deltagande i KTH-mästerskapen samt anordna Stalle memorial (se detta ord) i Åre och Flygsektionens innebandymästerskap. T-sil nominerar idrottsnämnden.

Ingela ”Pling” Forsman

Ingela”Pling” Forsman är Christer Björkman (se detta ord) behjälplig. Jobbar på ackord.

Integr.
Integr. (förkortas ∫) är sektionens representant i THS internationella råd. Integr. ska verka för god integration av utbytesstudenterna i sektionens verksamhet. Internationella gruppen består av de som vill bli internationella faddrar och/eller är intresserade av att ta hand om våra utbytesstudenter.

Konservator
Konservatorn vårdar och renoverar Sektionens regalier och lösa tillhörigheter. Hens största passion är putsmedel och fanérsnickerier. Konservatorn skall minst en gång per år uppdatera samtliga regalier på vilka skyltar är fästa. Funktionär som delat ut respektive pris skall meddela namn(en) och årskurs på pristagaren till konservatorn. Ansvarar även för införskaffandet av medaljer för styrelsens och pheusets avtackning.

Kute
Såsom varande yngre SÄL, bör Kuten tillse att Flygsektionen icke råda brist på Sillisar. Sillisar bör anordnas då det känns lämpligt, eller då nöden framtvingar det. De som bistår kuten i sitt värv benämns kuterister. Kuterister har ingen funktionärsstatus.

Mutmästare
Mutmästaren har till uppgift att öka sektionens chanser att vinna vid den årliga sångartäflan på Kåren. Blommor, kramar, efterrätter och annat smaskens brukar underlätta.

PAS - Farkost
PAS - Farkost representerar studenterna vid civilingenjörsprogrammet i Farkostteknik gentemot dess PA(programansvarig). PAS-Farkost skall, i samråd med PA och Flygsektionens Studienämnd, sträva efter att förnya och förbättra utbildningen. PAS-Simtek representerar, tillsammans med PAS-Farkost, SNO och vice SNO, sektionen i utbildningsrådet(UR).

PAS – Simtek
PAS-Simtek representerar studenterna vid kandidatprogrammmet Simuleringsteknik ochvirtuell design gentemot dess PA(programansvarig). PAS-Simtek skall, i samråd med PA och Flygsektionens Studienämnd, sträva efter att förnya och förbättra utbildningen. PAS-Simtek representerar, tillsammans med PAS-Farkost, SNO och vice SNO, sektionen i utbildningsrådet(UR).

Queen Amidala
Sammankallande för Amidala, Flygsektionens tjejförening, se detta ord. Skall tillsamman med Amidala värna för trivseln för sektionens medlemmar.
Redacteur
Redacteuren samlar sektionens tankar och publicerar dessa i Teknis Flygbladet och lämnar verksamhetsberättelse. Vidare ansvarar han för att sektionsmedlemmarnas intellektuella nivå bibehålls. Redacteuren väljs på Sektionsmöte 4 och innehar funktionärsstatus. Redacteuren innehade under sin tid i styrelsen t.o.m. 2000 en Mac-mus (?-), hottad 1996, som regalie.

Revisorer
Två stycken till antalet som väljs på Sektionsmöte 4. Tillsammans med THS verksamhetsrevisorer reviderar de sektionen i enlighet med sektionens stadga och praxis samt THS stadga och reglemente. Revisorerna får inte inneha styrelsepost eller funktionärspost med löpande ekonomiskt ansvar.

Sektionsspion
Sektionsspionen har till uppgift att lära ut nØlledansen under mottagningen. För att lära sig dansen bör sektionsspionen på ett så spionmässigt sätt som möjligt spionera på Samhällsbyggnads pheus när de dansar för att sedan kunna föra dansstegen vidare till flygnØllan.

Skjuvvarnare
Som sektionens skjuvvarnare innehar man uppgiften att varna och värna om Osquarulda inför förestående skjuvning. Detta görs i lämpligt medium.

Skytteledare
Skytteledaren har till uppgift att detonera BOMBEN... Detta sker den syttende maj vid Ugglevikskällan samt den 17 november. Klockslaget: midnatt. Övriga uppgifter är att till sektionen införskaffa ett stycke bandkanon. Därför motionerar Skytteledaren för att Sektionen skall tillhandahålla en AFSE-blankett för att underlätta Skytteledarens strävanden. Skytteledaren har även ansvar för sprängningen av obstinatnØllan på Osqvik under nØllan i stugan (se detta ord). Skytteledaren väljs av Sektionsmöte 4.

Socialarbetaren
Socialarbetaren är en funktionärspost som infördes 2009. Posten går ut på att anordna sociala aktiviteter för sektionens medlemmar. Förslag på aktiviteter som gärna får förekomma är:
Bullbakning på kanelbullens dag
Pepparkaksbakning vid jul
Brännboll
Pulkaåkning
Skridskor

Sångledare
Ser till att Osquarulda har det trevligt på gasquerna och på ett tillfredställande sätt i tid och otid idkar sång (se detta ord). Arbetar för att förmå Osquarulda att sjunga samma sång och samtidigt. Till sin hjälp har Sångledaren förutom brôten (se detta ord) också vice Sångledaren (se detta ord). Sångledaren och vice Sångledaren skall, på de gasquer där dessa tjänstgör, få biljettpriset reducerat med 50%. Undantaget är nØllegasquen där biljettpriset bör reduceras enligt algoritmen “avrunda nedåt till näst närmaste femtilapp“. Med gasque menas gasque och ingenting annat (jämför vårbal). Finansieringen av detta skall komma från övriga biljettintäkter. Förutsättningen för att Sångledarens och vice ditos rabatterade biljettpris skall komma på fråga är att dessa före tjänstgörandet grundar med var sin hamburgare om minst 200 gram.

Sångbokskommitté
Enligt beslut på Sektionsmöte 3 2014 ska sångbokskommittén väljas på Sektionsmöte 4 2014, och har till uppgift att presentera ett förslag på en ny sångbok till SM 1 2016.

Urmas
Har till uppgift att se över och underhålla Ljudsystemet påTC. Till dennes hjälp har hon/han/hen en grupp som tillsätts via en intern rekryteringsprocess.Ljudgruppen har även till uppgift att upprätta dokument för användande,detaljschema över ingående delar samt att dokumentera utförda förändringar. Detta för att ljudgruppens arbete skall förenklas.

VARM
Vice ARMA. VARM arbetar tillsammans med ARMA i FARMEN. Bokför FARMENs verksamhet.

Vice Fanbärare
Assisterar Fanbäraren i dennes uppgift samt tillser att Vapendragare finnes tillgängliga när Fanbäraren kallar. Upprätthåller samtliga sektionsfanors goda kvalitet, gärna i samverkan med Konservatorn.

Vice SNO
Vice SNO representerar sektionen i Utbildningsrådet på kåren. Vice SNO väljs på Sektionsmöte 4 från det program som SNO inte läser för att sedan vara ansvarig för studiebevakningen på sitt program. Vice SNO anordnar studienämndsmöten och har nära kontakt med sitt utbildningskansli.

Vice Sångledare
Vice Sångledaren tar över då Sångledaren (se detta ord) har tappat tråden, alternativt trösten. Till sin hjälp har Vice Sångledaren Lill-Brôten (se Brôten).

Webmaster
Webmasters funktion är att underhålla, uppdatera och utveckla sektionen webplats flygsektionen.se. Webmaster har rätt att utse vice-webmaster eller en hel webgrupp om hen så vill som ska vara webmaster behjälplig. Webmaster har rätt att fördela de administrativa rättigheterna som olika sektionsfunktionärer bör ha för sin verksamhet.

Äggledare
Erinrar Sektionen om hur urhönan Agda (se detta ord) lade det första ägget, ur vilket Sektionen kläcktes. Serverar Ägget (se detta ord) till ordförande.