Vice Ordförande skall även vara Ordföranden behjälplig med skötseln av sektionens löpande verksamhet.

Jennifer Ulfves

Ansvarar för klubbmästeriets verksamhet, är ekonomiskt ansvariga samt lämnar verksamhetsberättelse för densamma. Klubbmästarna representerar också sektionen i klubbmästarrådet på kåren. Klubbmästarna nominerar ett Klubbmästeri, som ska vara klubbmästarna behjälpliga i arbetet med fredagspubarna och andra pubar. För övrigt skall klubbmästarna verka för fred på jorden, kärlek mellan sektionerna samt slopad skatt på öl. Klubbmästaren skall av sektionens medlemmar visas den allra största vördnad, se praxis.

Janne Dahl och Astrid Svanfeldt

ARMA, Arbetsmarknadsansvarig, är ansvarig för näringslivsverksamheten som bedrivs på sektionen. ARMA nominerar Flygsektionens Arbetsmarknadsenhet, FARMEN, och tillsammans arbetar de för att förbättra sektionens kontakt med näringslivet.

Harparan Dhinsa och Erik Tällberg

Ansvarar för studiesociala frågor på sektionen och representerar sektionen i råd på THS rörande studenternas studiesociala hälsa. StURe har tystnadsplikt och hjälper sektionens medlemmar med kontakt med studenthälsan.

Alexander Lejon

SNO

SNO, som utläses StudieNämndsOrdförande, är sektionens ansvarige i utbildningsfrågor. Denne är verksam i utbildningsrådet på THS och inom delfakulteten. SNO har även till uppgift att framföra Flygarnas åsikter på det kommande årets schema. SNO är ansvarig för att studiebevakning bedrivs.

Robert Jonsson

Informatören har till uppgift att förse sektionens medlemmar med information om sådant som sektionens medlemmar kan finna instresse i via bland annat hemsidan och affischer. Informatören har också i uppgift att belöna eventuella nyblivna civilingenjörer. Informatören lämnar listor på examinerade Flygare till Sektionsordförande i december och maj så att Ordförande kan erbjuda dessa seniorsmedlemsskap samt att Redactueren kan publicera namnen i Flygbladet.

Informatören är den i Styrelsen som är ansvarig för att administrera Seniormedlemskapet samt att skriva ett nyhetsbrev till seniormedlemmarna. Nyhetsbrevet bör vara ett par sidor om året som gått och vad som har hänt på sektionen.

Elizabeth Stenwall

Ansvarar, med assistans av Qurlinglandslaget, för sektionens alla lokaler. Denne lämnar verksamhetsberättelse för T-Centralen. Vice nominerar Qurlinglandslaget.

Tiina Mei och Linn Öström