Leder sektionens löpande verksamhet och tillser att denna bedrivs på ett stadgeenligt och i övrigt tillfredsställande sätt. Ansvarar för att sektionsmötets beslut verkställs samt har det övergripande ansvaret för sektionens verksamhet och sammanställer dess verksamhetsberättelse. Ordförande representerar också sektionen i ordföranderådet på kåren.

Viktor Rollvén Sjölund

Vice Ordförande skall även vara Ordföranden behjälplig med skötseln av sektionens löpande verksamhet.

Jennifer Ulfves

Skall ansvara för att sektionens finanser går ihop. Kassören tecknar tillsammans med ansvarig person (när sådan finnes), var för sig, samtliga övriga konton som finns inom sektionens verksamhetssfär och inte tecknas av en sektionsfunktion (klubbmästare).

Lova Wåhlin

För protokoll vid sektions- och styrelsemöten samt tillser att kallelser till möten sätts upp på ett stadgeenligt sätt. Sekreteraren skall också handha och uppdatera Kjölswynsregistret.

Erik Molitor