För protokoll vid sektions- och styrelsemöten samt tillser att kallelser till möten sätts upp på ett stadgeenligt sätt. Sekreteraren skall också handha och uppdatera Kjölswynsregistret.

Erik Molitor
Kontakt: