Styrelsen är Flygsektionens högsta bestämmande organ. Den beslutar om de skeenden som rör sektionens framtid. Styrelsen består utav Ordförande, Vice-Ordförande, Cash, Sekreterare och 4 Ledamöter. Dessa blir valda av sektionens medlemmar vid sektionsmöte 3.  Detta är årets styrelsen för 2021:

ORDFÖRANDE

Leder sektionens löpande verksamhet och tillser att denna bedrivs på ett stadgeenligt och i övrigt tillfredsställande sätt. Ansvarar för att sektionsmötets beslut verkställs samt har det övergripande ansvaret för sektionens verksamhet och sammanställer dess verksamhetsberättelse. Ordförande representerar också sektionen i ordföranderådet på kåren.

Niklas Carlbaum
ordf@t.kth.se

VICE ORDFÖRANDE

Vice ordförande assisterar ordförande med ledningen av styrelsen och agerar ordförande när denne inte kan närvara. Utöver detta leder vice ordförande även ledningsgruppen och sammankallar till ledningsgruppens möten.

Linnéa Sellerholm
vice@t.kth.se

CASH

Skall ansvara för att sektionens finanser går ihop. Kassören tecknar tillsammans med ansvarig person (närsådan finnes), var för sig, samtliga övriga konton som finns inom sektionens verksamhetssfär och inte tecknas av en sektionsfunktion (klubbmästare).

Patrik ter Vehn
cash@t.kth.se

SEKRETERARE

För protokoll vid sektions- och styrelsemöten samt tillser att kallelser till möten sätts upp på ett stadgeenligt sätt. Sekreteraren skall också handha och uppdatera Kjölswynsregistret.

Carolina Barreira
sekr@t.kth.se

LEDAMÖTER

Ledamöterna är Styrelsen behjälplig och jobbar utvecklande för sektionen, främst enligt Verksamhetsplanen. De utvidgar Styrelsens syn på sektionen i diskussioner.

Conny Yu, Elin Henriksson, Erik Anderberg, Thomas Almhagen
ledamot@t.kth.se